Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023

Gösterim: 641

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

Pdf görünüm için tıklayın

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilen İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamasının sağlıklı ve başarılı olarak yürütülmesine ait süreçleri tanımlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) BANÜ Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde, müfredat dahilinde bulunan işletmede mesleki eğitim uygulamaları ile ilgili ilke ve esasları kapsamaktadır.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği, BANÜ Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, BANÜ Uygulamalı Eğitimler Yönergesi hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu ilke ve esaslarda geçen,

a) ADL: Adaleti,

b) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

c) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) BANÜ: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

d) CBİKO: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisini,

e) CGH: Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetlerini,

f) Ders almaya esas AKTS: BANÜ Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 17/2’ye göre öğrencinin bir dönemde alabileceği ders sayısını belirleyen AKTS miktarını,

g) DZ: (devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere dönem sonu verilen ve ilgili dersten başarısız olduğunu gösteren harf notunu,

ğ) FF: BANÜ Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 24’e göre, devam koşulunu yerine getirmiş fakat geçer nota sahip olmayan öğrenciye dönem sonu verilen ve ilgili dersten başarısız olduğunu gösteren harf notunu,

h) Mesleki Eğitim Dersleri: ADL programı için, “İş Yeri Uygulaması” ve “İş Yeri Eğitimi” derslerini; CGH programı için, “Ekip Çalışması ile Mesleki Müdahale Teknik ve Taktik Uygulamaları” ve “Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği ile İşyeri Eğitimi” derslerini,

ifade eder.

 

İşletmede mesleki eğitime gidebilme koşul ve dönemleri

MADDE 5- (1) İşletmede Mesleki Eğitim göreceği yarıyıl başında, AGNO’su 1,80 ve üzeri olup da Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu tarafından işletmede mesleki eğitim yapması uygun görülen;

a) ADL programı 2. sınıf öğrencileri, “İş Yeri Uygulaması” ve “İş Yeri Eğitimi” derslerini,

b) CGH programı 2. sınıf öğrencileri, “Ekip Çalışması ile Mesleki Müdahale Teknik ve Taktik Uygulamaları” ve “Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği ile İşyeri Eğitimi” derslerini aynı dönemde alırlar.

 

İşletmede mesleki eğitim ile birlikte başka ders alabilme şartları

MADDE 6- (1) 2. sınıf öğrencileri, mesleki eğitim dersleri ile beraber o döneme ait diğer derslerini de alabilirler; şu kadar ki,

a) Bu durumdakiler öncelikle mesleki eğitim dersleri dışında kalan ve daha önce alıp FF ile başarısız olduğu dersleri alır, sonrasında ders almaya esas AKTS miktarının yeterli olması durumunda mesleki eğitim derslerini alırlar;

b) Öğrencinin; BANÜ Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 18’e göre kendisi için devam zorunluluğu olan ve yüz yüze yapılan(uzaktan eğitim olmayan) herhangi bir dersini, mesleki eğitim dersleri ile aynı dönemde alabilmesi, Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun uygun görmesi ve o öğrencinin işletmede mesleki eğitim göreceği iş yerinin Bandırma, Erdek veya Gönen ilçe sınırları içerisinde bulunmasına bağlıdır. Haklı gerekçe ile Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun uygun görüşü ve Birim Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun kararı ile sayılan ilçeler dışında da “işletmede mesleki eğitim” yapılmasına izin verilebilir.

 

İşletmede mesleki eğitimin başlaması

MADDE 7- (1) İşletmede Mesleki Eğitimin başlamasıyla ilgili Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği ve BANÜ Uygulamalı Eğitimler Yönergesi hükümleri geçerlidir. İşletmede Mesleki Eğitim uygulandığı dönemde, akademik takvimin başlamasından en az 15 gün önce, o dönemde İşletmede Mesleki Eğitim yapabilecek olan öğrencilerin listesi ve sorumlu öğretim elemanları resmi web sayfasından duyurulur. Başlangıç evraklarının gerekli onayların alınarak İşletmede Mesleki Eğitim başlangıç tarihinden önce tamamlanması öğrencinin sorumluluğundadır.

(2) CGH programında İşletmede Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler, kendilerine duyurulan tarihler içerisinde bireysel olarak dilekçe ile Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak gerekli evrakları teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca duyurulan tarihte yapılan oryantasyon eğitimine katılarak, İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili gereken ekipmanı, eğitimin sona ermesinden sonra alındığı haliyle derhal iade etmek üzere teslim alırlar.

(3) Öğrenciler ayrıca e-devletten karekod onaylı müstehaklık belgesi alarak İşletmede Mesleki Eğitim başlangıcından önce fiziki veya elektronik ortamda sorumlu öğretim elemanına iletmek zorundadır.

 

İşletmede mesleki eğitime devam

MADDE 8- (1) Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitime başlaması ve eğitime devamı, Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu tarafından görevlendirilen sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenci, onaylı “haftalık çalışma raporu”nu en geç müteakip hafta çarşamba günü mesai bitimine kadar sorumlu öğretim elemanına iletir. O gün resmi tatil ise takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar iletmelidir. İletmeyen öğrenci, ilgili hafta devamsız kabul edilir. Sorumlu öğretim elemanı, öğrencilerin haftalık devam durumunu elektronik ortamda tutulan “devam takip tablosu”na işler.

(2) İşletmede Mesleki Eğitim, iş günleri ve günde 8 saat olarak uygulanır. Öğrenci İşletmede Mesleki Eğitime % 20’den fazla devam etmemesi durumunda mesleki eğitim derslerinden başarısız sayılır. Öğrenci, devamsızlığa gerekçe olarak sağlık raporu sunduğu günler için de devamsız sayılır.

(3) BANÜ Akademik takvimine göre “Ara Sınavlar” dönemi süresince İşletmede Mesleki Eğitim uygulanmaz ve öğrenci devamsız sayılmaz.

 

İşletmede mesleki eğitimin sonuçlandırılması, ölçme ve değerlendirme

MADDE 9- (1) Mesleki eğitim sonunda, öğrenciler tarafından hazırlanan haftalık çalışma raporu ve devam çizelgeleri ile işyeri değerlendirme formunun asılları gecikmeksizin sorumlu öğretim elemanına teslim edilir. Sorumlu öğretim elemanı, başlangıç evrakları ile birlikte bu evrakları tek bir dosya haline getirerek her bir öğrenci için ayrı ayrı uygulamalı eğitim dosyası oluşturur.

(2) ADL programında, Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu tarafından görevlendirilen sorumlu öğretim elemanının uygulayacağı; sınav, ödev, sunum ve/veya mülakat sonrası yapacağı değerlendirme ile 100 üzerinden vereceği not öğrencinin "İşyeri Eğitimi" dersinin dönem sonu notunu belirler. Sorumlu öğretim elemanının haftalık çalışma raporlarını esas alarak 100 üzerinden verdiği notun %50'si ile iş yeri sorumlusunun, iş yeri değerlendirme formunda 100 üzerinden verdiği notun %50'si toplanarak öğrencinin "İşyeri Uygulaması" dersinin dönem sonu notu belirlenir.

(3) CGH programında; sorumlu öğretim elemanı ve/veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı Kanun m. 31 kapsamında bu ders için görevlendirilen öğretim görevlisi tarafından yapılacak sınav, uygulamalı sınav, ödev, sunum ve/veya mülakat sonucu 100 üzerinden verilecek not, “Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği ile İşyeri Eğitimi” dersinin dönem sonu notunu belirler. Sorumlu öğretim elemanı ve/veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı Kanun m.31 kapsamında bu ders için görevlendirilen öğretim görevlisinin yapacağı sınav, uygulamalı sınav, ödev, sunum ve/veya mülakat sonrası 100 üzerinden verilecek notun %50'si ile işyeri tarafından 100 üzerinden verilecek değerlendirme notunun %50'si toplanarak “Ekip Çalışması ile Mesleki Müdahale Teknik ve Taktik Uygulamaları” dönem sonu notu belirlenir.

(4) Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 19/2 kapsamında intibakı yapılan öğrencilerin mesleki eğitim derslerinin notları, her ders için ayrı olarak sorumlu öğretim elemanının uygulayacağı; sınav, ödev, sunum ve/veya mülakat sonrası yapacağı değerlendirme ile 100 üzerinden vereceği not ile belirlenir.

 

CGH programında işletmede mesleki eğitim yapılabilecek yerler

MADDE 10- (1) CGH programında işletmede mesleki eğitim 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren yalnızca “Bandırma Ceza İnfaz Kurumlarında” ve “Bandırma Denetimli Serbestlik Bürolarında” yapılır. Öğrencinin CBİKO üzerinden yaptığı başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Haklı gerekçe ile, Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun uygun görüşü ve Birim Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun kararı ile bireysel veya toplu olarak birinci fıkrada belirtilenler dışındaki işyerlerinde “işletmede mesleki eğitim” yapılmasına izin verilebilir.

 

ADL programında işletmede mesleki eğitim yapılabilecek yerler

MADDE 11- (1) ADL programında işletmede mesleki eğitim, Adalet Bakanlığına bağlı kuruluşlar ile adliyeler ve icra dairelerinin yanı sıra serbest hukuk büroları, noterlikler ve kamu kurumları ile özel kuruluşların hukuk müşavirliklerinde olmak şartıyla Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun uygun göreceği yurt içinde herhangi bir il merkezi veya ilçede yapılabilir. Öğrencinin CBİKO üzerinden hak kazandığı işletmede mesleki eğitim yerini uygun bulmadığı durumda, Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu haklı gerekçe ile kararını Birim Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun onayına sunar.

(2) BANÜ Uygulamalı Eğitimler Yönergesi madde 18/2(b) gereği Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu öğrencilerin tamamının veya bir kısmının, işyerinin kabul etmiş olması şartıyla, Bandırma Adliyesinde işletmede mesleki eğitimlerini yapmasını zorunlu tutabilir.

 

İsteğe bağlı staj

MADDE 12- (1) İsteğe bağlı staj, kredisizdir ve öğrencinin not ortalamasına etkisi yoktur. İsteğe bağlı stajın CBİKO üzerinden adliye stajı olarak yapılması zorunludur. İsteğe bağlı staj, öğrencinin yazılı talebi üzerine Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu kararıyla, ağustos ayında 20 iş günü olarak yapılır.

(2) Yaz okulu eğitimi görmekte olan öğrenci, isteğe bağlı staj yapamaz.

 

Diğer hükümler

MADDE 13- (1) Önceki dönemlerde mesleki eğitim derslerini alıp DZ veya FF ile başarısız olması sebebiyle AGNO’su 1,80’nin altına düşen öğrenci, işletmede mesleki eğitim için gereken not ortalaması şartından muaf tutularak BANÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 17/5 uyarınca mesleki eğitim derslerini alabilir. Bu durumdaki öğrenci için madde 6/1(a) hükmü uygulanmaz. Ders almaya esas AKTS'si yettiği ölçüde ders alabilir.

MADDE 14- (1) Mesleki eğitim dersleri dışında alması gereken dersi olmayıp da AGNO’su 1,80'nin altında olan öğrencilerin, işletmede mesleki eğitim için gereken not ortalaması şartını sağlamak amacıyla, takip eden dönemlerde, ders almaya esas AKTS'si yettiği ölçüde şartlı geçmiş olduğu dersleri yeniden alabilirler.