Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022

Gösterim: 1179

KALİTE POLİTİKASI

Kalite Politikası

 • Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen genel kalite politikaları çerçevesinde, kalite yönetim sisteminin iç kontrol süreçleriyle uyumlu bir şekilde standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Üniversite tarafından belirlenen kalite ilkeleri ve Adalet Meslek Yüksekokulu’nun vizyon ve misyonuyla uyumlu şekilde, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
 • Eğitim, araştırma ve geliştirme, yönetim kalitesini sürekli iyileştirmek.
 • Kurumsal ilerlemede önde gelen üniversiteler ve diğer akademik kurumların sistem ve işleyişlerini örnek alarak, değişen koşullara en iyi şekilde uyum sağlamak ve faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeler yapmak.

Eğitim Politikası

 • Eğitim programlarını ulusal (TYYÇ-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) ve uluslararası standartlara uyumlu şekilde planlamak.
 • Ders içerikleri belirlenirken, iç ve dış paydaşların görüşlerini dikkate almak.
 • Eğitim sürecini paydaşların katılımıyla sürekli şekilde iyileştirmek.
 • İş dünyasının beklentilerini karşılar nitelikte mezunlar yetiştirmek.
 • Sosyal farkındalık ve sosyal sorumluluk bilincinin arttırılmasını hedefleyen eğitim ve öğretim programları oluşturmak.
 • Öğrencinin niteliğini geliştirmek amacıyla, sektör temsilcilerinin de katılımlarının sağlandığı, toplantılar düzenleyerek, müfredat dışı eğitim uygulamalarının sayısını artırmak.

Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Politikası

 • Ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve beklentileri dikkate alarak evrensel bilim anlayışına uygun araştırma geliştirme hizmetleri sunmak.
 • Bilimsel çalışmaları desteklemek için araştırmacıların güncel gelişmeleri takip edebilecekleri yaratıcı bir araştırma geliştirme ortamı oluşturmak.
 • Kamuya açık konferans ve çalıştayları da içeren bilimsel etkinlikler düzenlemek.
 • Araştırma süreçlerini, paydaşların iş birliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek.
 • Yeni bilgi üretmek ve üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak.
 • Teorik ve pratik bilgilerin araştırma geliştirme projelerine dönüştürülmesini desteklemek.
 • Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.
 • Bilimsel araştırma projelerinin farklı aşamalarına öğrencileri dahil etmek.

Yönetim Politikası

 • Çalışanları ve öğrencileri için huzurlu bir yüksekokul ortamı oluşturmak.
 • Kurumsal kültürü geliştirerek ve koruyarak yönetimde sürekliliği ve kurumsallaşmayı sağlamak.
 • Çalışanların ve öğrencilerin yönetimle olan iletişimine önem vererek kurum içinde çok yönlü iletişimi teşvik etmek.
 • Çalışanların kurumsal aidiyet bağlılığını artırarak, çalışanlarda kurumsal kimlik algısı oluşturmak.
 • Aidiyet duygusunu arttırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemek.
 • Akademik ve idari personelin yönetime katılımını sağlamak.
 • Öğrenci merkezli bir yönetim anlayışına sahip olmak.
 • Akademik kadroyu güçlü ve dinamik hale getirmek.
 • Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımını destekleyerek, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak.
 • Düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklerle öğrencilerin sosyal gelişimine ve olgunlaşmasına katkı sağlamak.
 • Sosyal farkındalık ve sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • Bölümler ve öğretim elemanları arasındaki uyum ve koordinasyonun artırılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak.
 • Öğrencilerin, öğretim elemanları ve idari personel ile olan uyum ve koordinasyonunu sağlamak için çalışmalar yapmak.