17 Kasım 2023

Gösterim: 22

Öğrencilerin Sınavlarda Uyması Gereken Talimatlar

Pdf formatı için tıklayın

SINAVLAR ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA ÖĞRENCİLER TARAFINDAN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 (1) Sınavlar, ilgili birimin internet sayfasında ilan edilen sınav programında belirtilen saatte ve sınav salonunda yapılır. Öğrenciler, sınav programı ilan edildikten sonra sınavlarının hangi gün, hangi saat ve hangi sınıfta yapılacağının takibinden kendileri sorumludurlar.

(2) Öğrenciler sınav başlama anında sınav salonunda bulunmalıdırlar. Bununla birlikte sınavın başlamasını takip eden ilk 15 dakika içinde sınav salonuna gelen öğrenciler de sınava kabul edilirler. Bu öğrencilere ek süre verilmez. Sınav salonuna 15 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınava alınmazlar.

(3) Öğrenci kimlik kartı veya ilgili dönemde alınmış öğrenci belgesi olmayan öğrenciler sınav salonuna alınmazlar.

(4) Öğrenciler, sınav gözetmenlerinin oturma düzeninin ve sınav düzeninin sağlanmasına yönelik taleplerine ve uyarılarına tartışmaksızın uymak zorundadır. Sınav gözetmenleri, talimatlarına uymayan öğrenciler hakkında disiplin soruşturmasına dayanak olacak tutanak tutarlar.

(5) Öğrenciler sınav salonuna kalem, silgi gibi sınavın yazılmasında kullanılacak gereçler ile gelmelidirler. Öğrenciler sınav salonuna öğretim elemanı tarafından sınavda kullanılmasına izin verilmiş kaynaklar getirebilirler. Sınav salonuna bu sıralananlar dışında cep telefonu, ders notları, ders kitapları gibi herhangi bir eşyayı getiremezler. Getirilmesi durumunda, cep telefonları kapatılır, ders notları, ders kitapları ve diğer eşya ve malzemeler, sınav sırasında ulaşamayacağı bir yere öğrenci tarafından konulur. Sınav gözetmenleri de, cep telefonu, ders notları, ders kitapları ve diğer eşya ve malzemeleri sınav düzeni için gözetim altına alabilirler.

(6) Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. materyalleri alıp vermeleri yasaktır.

(7) Sınavın başladığının sınav gözetmeni tarafından sözlü olarak duyurulması ile sınav başlamış sayılır.

(8) Öğrenciler, sınav kâğıtlarının ve cevap kâğıtlarının üzerine kimlik bilgilerini eksiksiz yazarlar. Test usulü yapılan sınavlarda da, optik formlarda istenilen kişisel bilgilerin doldurulması, kitapçık türünün doğru olarak kodlanması ve soruların cevaplarının optik forma işaretlenmesi gerekir. Bunların yapılmaması veya eksikliği halinde yaşanılacak mağduriyetin sorumluluğu öğrenciye aittir.

(9) Öğrenciler, çevresindeki öğrencilerle konuşmak, başka öğrencinin sınav kâğıdına bakmak, başka öğrenciye sınav kâğıdını göstermek, gözetmenin uyarılarını dikkate almamak, sınav gözetmeniyle tartışmak, sınav gözetmenine hakaret etmek, sınav gözetmenini tehdit etmek, başkalarını rahatsız edecek şekilde yiyecek veya içecek tüketmek gibi sınavın düzenini bozacak davranışlarda bulunamazlar.

(10) Sınav sırasında, dersin öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmemiş bir kaynaktan yararlanılması, başka bir öğrencinin sınav kâğıdına bakılması, başka bir öğrenciye sınav kâğıdının gösterilmesi, başka bir öğrenciyle yazılı veya sözlü olarak herhangi bir bilgi alışverişinde bulunulması, cep telefonunun kullanılması ve benzeri eylemler kopya olarak değerlendirilir. Kopya olarak değerlendirilecek davranışlarda bulunan öğrenciden sınav kâğıdını sınav gözetmenine teslim etmesi ve sınav salonunu terk etmesi istenir. Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciler hakkında tutulan tutanağa dayalı disiplin soruşturması açılır.

(11) Öğrencilerin, zorunlu haller dışında, sınavın başlamasını takip eden ilk 15 dakika boyunca sınav salonundan çıkmamaları gerekir. Bu süre içinde yoklama kâğıdının tamamlanmamış olması durumunda, sınav gözetmeni öğrencilerin sınav salonunda zorunlu olarak kalma sürelerini uzatabilir.

(12) Sınavın bittiğinin sınav gözetmeni tarafından sözlü olarak duyurulması ile sınav bitmiş sayılır. Öğrenciler sınavın bittiğine ilişkin duyurudan sonra sınav kâğıtlarını hızlıca sınav gözetmenine teslim etmelidirler.

(13) Öğrenciler, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıtlarını sınav gözetmenine teslim etmeden sınav salonundan çıkamazlar.

(14) Öğrenciler, sınav kâğıtlarını teslim edip sınav salonunu terk ettikten sonra sınav bitene kadar tekrar sınav salonuna giremezler, koridorlarda bekleyemezler.

(15) Sınav soruları ya da bu sorulara verilmiş cevaplar bir kâğıda yazılarak ya da cep telefonu ile görüntü alınarak sınav salonundan çıkartılamaz ve başkalarına yayılamaz. Bu amaçla yapılan eylemler kopya girişimi olarak değerlendirilir ve öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılır.